Tingimused

Kasutades Joy of Life OÜ kuuluvaid veebilehti või muid teenuseid nõustute meie privaatsuspoliitika tingimustega. Juhul, kui te ei nõustu eelmainitud tingimustega, siis palume teil lahkuda meie veebilehelt. Joy of Life OÜ austab ja mõistab teie valikuid.

1. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõted
1. Mõisted

1.1. Isikuandmete töötleja – isik, kes töötleb Isikuandmeid ja/või isik, kelle ülesandel töödeldakse Isikuandmeid nii vastutav kui ka volitatud töötleja.

1.1.1. Vastutav töötleja – Joy of Life OÜ, registrikood 10184643, asukoht Kopli 98, 11711 Tallinn.

1.1.2. Volitatud töötleja – isikud, keda Vastutav töötleja on lepinguga volitanud isikuandmeid töötlema teist isikut. Infot volitatud töötlejate kohta saab e-posti aadressilt suhkruta@joyoflife.ee

1.1.3. Andmesubjekt – on füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Vastutava töötleja tooteid (s.h. kasutab kommenteerimise võimalust) või teenuseid ning kelle andmeid isikuandmete töötleja töötleb kooskõlas Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega.

1.1.4. Isikuandmed – mistahes andmed Andmesubjekti kohta, mis isikuandmete töötleja on teenuse osutamise käigus (nt meie toodete või teenuste kasutajaks registreerumisel, küsitlustes, reklaam- ja turunduskampaaniates osalemisel) või Andmesubjekti soovi avaldamisega tehingut sõlmida Andmesubjekti kohta teada saanud, vastavalt isikuandmete töötlemise eesmärkidele.

1.1.5. Isikuandmete töötlemine – igasugune Isikuandmetega tehtav toiming, sh Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.1.6. Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Andmesubjekt, Vastutav töötleja ega Volitatud töötleja.

2. Andmesubjekti nõusolek

2.1. Isikuandmete töötlejaga tehingusse astumisega või soovi avaldamisega teenust saada (nt veebilehe külastamine), annab Andmesubjekt Isikuandmete töötlejale nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate Isikuandmete töötlemise põhimõtete ja eesmärkidega.

2.2. Nõusoleku (va tehingutest tulenevate kohustuste täitmiseks antud andmed) võib Andmesubjekt igal ajal tagasi võtta, andes sellest teada Isikuandmete töötlejale e-posti aadressil: suhkruta@joyoflife.ee

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja põhimõtted

3.1. Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid selleks, et:

3.1.1. täita Andmesubjekti ees võetud kohustusi toodete edastamise ja teenuste osutamise osas ning nende sisu kvaliteedi edendamiseks;

3.1.2. pakkuda Andmesubjektile Isikuandmete töötleja nimel vahendatavaid tooteid ja teenuseid (nt uute toodete ja/või teenuste pakkumine e-posti teel);

3.1.3. paremini mõista Andmesubjekti ootusi Isikuandmete töötleja poolt vahendatavate toodete ja teenuste osas (nt Isikuküsitlused, turuuuringud, sihitatud reklaam, statistilised koondanalüüsid tarbijaharjumuste kohta, isikustatud veebileht jms) ning pakkuda personaliseeritud tooteid või teenuseid;

3.1.4. korraldada tarbijamänge ja kampaaniaid;

3.1.5. kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine menetlusorganile või sellises vaidluses kommentaari autori IP-aadressi avaldamine);

3.1.6. täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

3.2. Isikuandmete töötleja ei võõranda, rendi ega anna muul viisil Kolmandatele isikutele üle või Kolmandate isikute kasutusse Isikuandmeid (va käesolevas Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes toodud juhtudel ja ulatuses).

3.3. Isikuandmete töötleja järgib Isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduses sätestatud põhimõtteid.

3.4. Isikuandmete töötlejal on õigus salvestada sidevahendite (e-post, telefon jms) teel antud Andmesubjekti kõiki teateid ja korraldusi, samuti muid toiminguid, mis Andmesubjekt on teinud meie poolt osutatavate teenuste tarbimiseks ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

4. Isikuandmete kaitse ja vastutus

4.1. Isikuandmete töötleja tagab Isikuandmete kaitse läbi kõikvõimalike organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete.

4.2. Isikuandmete töötleja võimaldab ligipääsu Isikuandmetele ainult vastava väljaõppe saanud Vastutava töötleja töötajatele, kellel on õigus Isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

4.3. Isikuandmete töötleja kannab vastutust isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest kinnipidamise eest.

4.4. Isikuandmete töötleja kinnitab, et:

  • kaitseme Isikuandmeid ning oleme kasutusele võtnud kõik vajalikud meetmed Isikuandmete kaitseks;
  • piirdume Isikuandmete töötlemisel vähimaga, mis on vajalik käesolevas reeglistikus kirjeldatud Isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks;
  • töötleme Isikuandmeid, kuni see on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;
  • nõuame kõigilt koostööpartneritelt, kellega Isikuandmete töötlemisel koostööd teeme (nt IT, postifirmad), et nad peavad kinni pidama samasugustest Isikuandmete töötlemise põhimõtetest. Omavahelistes lepingutes oleme fikseerinud täiendavad Isikuandmete kaitse kohustused.
5. Isikuandmete töötlemine otseturunduses

5.1. Kui Andmesubjekt on teatanud Isikuandmete töötlejale oma kontaktandmed, on ta sellega andnud nõusoleku info ja pakkumiste saamiseks Isikuandmete töötleja toodete ja teenuste kohta.

5.2. Eelmises punktis nimetatud nõusolek hõlmab ka nõusolekut Isikuandmete töötleja koostööpartnerist Kolmanda isiku info (sh reklaampakkumiste) saamiseks. Isikuandmete töötlejal on õigus Andmesubjektile edastada vaid hoolikalt välja valitud koostööpartnerist Kolmanda isiku pakkumisi, kui need on seotud või osa Isikuandmete töötleja pakkumisest (näiteks reklaami bänner uudiskirja osana).

5.3. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Isikuandmete töötlejale oma soovist enam mitte saada otseturunduslikke pakkumisi. Me ei loe pakkumisteks teateid, mis on seotud toote või teenuse osutamise, haldamise või lepingu täitmisega (nt info lehetellimuse lõppemise ja pikendamise kohta, meeldetuletus arve tasumiseks).

6. Andmesubjekti õiguste kaitse

6.1. Andmesubjektil on õigus tutvuda tema kohta Isikuandmete vastutava töötleja valduses olevate Isikuandmetega ja saada täiendavat teavet oma Isikuandmete töötlemise kohta.

6.2. Andmesubjektil on õigus igal ajal esitada pretensioone oma Isikuandmete töötlemise osas, sh nõuda enda kohta käivate Isikuandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise või Isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, parandamist või hävitamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

6.3. Eeldame, et kõigi meie toodete või teenuste tarbimine alaealise poolt toimub vanemliku järelvalve all. Alaealine andmesubjekt peab enne, kui annab Internetis kellelegi oma nime, aadressi, e-posti aadressi või mistahes muid isikuandmeid, küsima selleks oma vanemate või seadusliku eestkostja nõusoleku.

6.4. Kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete töötleja on Isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Isikuandmete töötleja poole elektronposti vahendusel: suhkruta@joyoflife.ee Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

7. Küpsiste (cookie) kasutamine

7.1 Lehekülg kasutab küpsiseid. See aitab veebisaidil meelde jätta teie tehtud valikuid meie lehel. Meie tooteid ja teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.

7.2 Mis on küpsised?

Küpsis on teie veebilehitsejas väike tekstilõik, mis laetakse teie arvutisse kui te mingit kindlat veebilehte külastate. Küpsised võimaldavad veebilehel kasutaja arvuti ära tunda. Lisaks aitab veebilehel meelde jätta teavet teie külastuse kohta, näiteks eelistatud keelt ja muid seadeid. See võib muuta järgmise külastuse lihtsamaks ja lehekülje teie isikupärastatud andmetega kasulikumaks just teile. Küpsistel on oluline roll. Nendeta oleks veebi kasutamine palju häirivam kogemus.

7.3 Mis tüüpi küpsiseid Joy of Life OÜ kasutab?

Joy of Life OÜ ja tema osalusega äriprojektid (s.h. , suhkruta.ee, joyoflife.ee) kasutavad: seansiküpsiseid, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsivaid küpsiseid, mis jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel; kolmandate osapoolte küpsised, mida kasutavad meie partnerite veebilehed, mis on meie lehele manustatud või millele me lingime. Nende küpsiste tekkimist me ei kontrolli, seega soovitame teil uurida kolmandate osapoolte lehtedelt nende küpsiste kohta, kuidas neid hallata.

7.4 Milleks me kasutame küpsiseid ja millist teavet me kogume?

Küpsised aitavad meil teenuseid vastavalt teie soovile ja harjumusele edastada. Küpsiseid kasutatakse tavaliselt statistiliste andmete kogumiseks, jälgides kasutajate eelistusi võrgukülgede külastamisel. Näiteks kasutame neid turvalise otsingu eelistuste meeldejätmiseks, profiilide loomist sihitatud reklaamide esitamiseks, nähtavate reklaamide asjakohasemaks muutmiseks, lehe külastajate loendamiseks, meie teenustesse registreerumisel abi pakkumiseks ja teie andmete kaitsmiseks. Kui külastate meie veebilehte, võivad lisaks meie küpsistele teie arvutisse küpsiseid salvestada ja nendele juurde pääseda ning teie internetitegevuse ja veebiteenuste kasutamise kohta teavet koguda ka meie analüüside ja reklaamide esitamisega seotud partnerid.

7.5 Kas küpsiste kasutamist saab keelata?

Jah, veebilehitsejal on võimalik keelata küpsiste kasutamine, kuid sellisel juhul ei saa me garanteerida meie toodete või teenuste ootuspärast või korrektset toimimist.

8. Digitaalsete rakenduste, teenuste ja sisu kättesaadavus

8.1 Joy of Life OÜ püüab tagada oma digitaalsete rakenduste, teenuste ja sisu hea ning järjepideva kättesaadavuse, kuid ei garanteeri mingil moel nende kättesaadavust igal ajal ega välista võimalikke häireid nende töös.

8.2 Joy of Life OÜ jätab endale õiguse igal ajal peatada oma rakenduste, teenuste või sisu kättesaadavuse tehnilistel või muudel põhjustel teavitamata sellest eelnevalt kasutajaid. Sellest tulenevalt pole Joy of Life OÜ mingil moel vastutav nimetatud häiretest tingitud ebameeldivuste või kahjude eest. Nimetatud häired ei anna alust rakenduste või teenuste eest teostatud tasude tagastamiseks, hinnaalandusteks või muudeks rahalisteks kompensatsioonideks välja arvatud juhtudel, kus antud häired on Joy of Life OÜ tahtliku ja teadliku tegevuse tulemus.

8.3 Joy of Life OÜ ei ole vastutav ajutiste või püsivate kahjustuste või talitlushäirete eest, mis võivad tekkida digitaalsete rakenduste või teenuste kasutamisest või esineda kasutamisel. Eelkõige ei vastuta Joy of Life OÜ digitaalsete rakendustega või teenustega levida võivate viiruste või pahavara eest.

9. Materjali refereerimine

9.1 Artiklite refereerimisel tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel lisada lisaks eelnimetatule enne refereerimise ka link refereeritavale materjalile.

9.2 Nimetatud reeglid kehtivad ka juhul, kui Joy of Life OÜ pärinev materjal on saadud uudisteagentuuride, internetilehekülgede või muude meediate vahendusel.

9.3 Joy of Life OÜ ei luba meie tasulises keskkonnas olevaid materjale täies mahus kopeerida ega avaldada sotsiaalmeedias.

9.4 Youtube’i keskkonnas Joy of Life OÜ suhkruta.ee kontol olevatele videodele kehtib samuti autoriõigus ja neid ei ole luba kasutada ilma Joy of Life OÜ poolse nõusolekuta.

9.5 Artiklit on lubatud tasuta ja ilma Joy of Life OÜ nõusolekuta refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses. Samas ei tohiks see lause olla pikem, kui originaalteksti sissejuhatav lause. Antud nõue kehtib juhul, kui pole kirjalikult lepitud kokku teisiti. Internetis tuleb refereerimisel lisada ka juurde link konkreetsele loole.

9.6 Refereeritud materjali järele lisada internetis täpne viide Joy of Life OÜ originaalmaterjalile sõnadega: «Refereeritud artikli täistekst suhkruta.ee veebilehel», mis on klikitav ning suunab otse suhkruta.ee materjalile, mida kasutati.

9.7 Kui on refereeritud suuremas mahus või kasutatud ilma Joy of Life OÜ kirjaliku loata autorikaitse objekti all olevaid materjale, on Joy of Life OÜ õigus küsida tasu vastavalt refereeritud artikli mahule ning reeglite rikkumisele järgneva hinnakirja alusel:

  • Ühekordne kooskõlastamata materjalide kasutamine – 200 €.
  • Korduv (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamine – 300 € iga korra eest.
10. Kommenteerimine

10.1 Joy of Life OÜ toetab veebikeskkonnas kommenteerimisvõimalust kui demokraatlikku ilmingut ning peab kommentaariume ühiskonna vabaks võimaluseks diskuteerida erinevatel teemadel. Ajalehtede veebiväljaannete juurde loodud kommenteerimisvõimalust ei käsitleta ajakirjandusliku tegevusena ning seal avaldatud kommentaarid on lugejate seisukohad, milliste sisu eest kannavad nad vastutust.

10.2 Joy of Life OÜ lähtub kommenteerimisvõimaluse pakkumisel EALL poolt kehtestatud kommenteerimise heast tavast, mille kohaselt:

  • kommenteerimiskeskkonnast kustutatakse kommentaarid, mis sisaldavad roppusi; õhutavad rahvaste ja rasside vahelist vaenu, sõda; kutsuvad üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või konkreetsete isikute suhtes füüsilisele vägivallale; levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid;
  • heale tavale mittevastav kommentaar tuleb kustutada mõistliku aja jooksul selle kohta teate esitamisest;
  • kohtu või muu menetlusorgani nõudel tuleb anda välja kogu informatsioon, mis on heale tavale mittevastava kommentaari salvestamise kohta;
  • samuti võib rakendada muid meetmeid ebasobivate kommentaaride kirjutamise vastu (sõnafiltrid, varem reeglite vastu eksinud IP-aadressi blokeerimine, õiguskaitseorganitele teatamine).

10.3 Edastades ainult oma arvamusi, teateid ja muud informatsiooni Joy of Life OÜ suhkruta.ee veebikeskkonna vahendusel, annab nende autor ühtlasi üle nende avaldamisõigused (autori varalised õigused) ka Joy of Life OÜ paberkandjal väljaannetele. Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse Joy of Life OÜ veebiaadressi vahendusel ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi kokku teisiti.

10.4 Joy of Life OÜ tagab kommentaatorite isikuandmete (sh kontaktaadressi) salastatuse, v.a seaduses sätestatud juhtudel (sh kohtu või muu menetlusorgani nõudel) ning erikokkulepete korral (võimalike mänguvõitude, tellimuste jne adressaadini toimetamisel).

10.5 Joy of Life OÜ suhkruta.ee veebikeskkonnas saavad kommenteerida vaid tuvastatud kasutajad. Tuvastatud kasutajaks loetakse eelkõige ID kaardi või Mobiili-ID-ga tuvastatud kasutaja. Joy of Life OÜ on õigus lugeda tuvastatuks ka kasutaja, kelle Interneti identiteet on meie hinnangul piisavalt usaldusväärne. Joy of Life OÜ garanteerib võimalike uudislike vihjete tegijate anonüümsuse vastavalt heale ajakirjandustavale ja Eesti Ajakirjanduseetika koodeksile.

11. Uudiskirja kasutustingimused

11.1 Suhkruta.ee uudiskiri sisaldab erinevaid uudiseid

11.2 Suhkruta.ee uudiskiri on tellijale saadetav e-kiri.

11.3 Uudiskirja saajale võib suhkruta.ee aegajalt saata häid tellimusi, mis tellijale peaksid huvi pakkuma.

11.4 Uudiskirjast saab igal ajahetkel loobuda. Uudiskirja loobumiseks vajutage uudiskirja lõpus olevale lingile.

11.5 Uudiskirjaga liitudes annate nõusoleku isikuandmete töötlemiseks vastavalt meie reeglitele. Küsimuste korral võib ühendust võtta suhkruta@joyoflife.ee